Etiket: hiçbir program hattâ hiçbir söz ilâve etmeksizin bu tezkereyi vilâyetlere tâmimle iktifa etmiştir. 4- Çünkü devrin Maârif Nâzırı Zühdü Paşa’ya göre esâsen maârifperver bir hükümdar olan Sultan Abdülha