Etiket: dilin ıslâhı hususunda evvelce teşekkül etmiş bir cemiyetin nasıl kurulduğu ve ne iş gördüğü hakkında devrin Maârif Nezâreti’nden malûmat istemiştir. 3- 1894’de halk dilinde yaşayan kelimeleri toplama